Рішення міської ради  "Про місцевий бюджет на 2019 рік..."  № 360-22 від 14.12.2018р. 
Документ №360 від 14.12.2018р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Рішення виконавчого комітету  Про надання одноразової матеріальної допомоги
Рішення виконавчого комітету  №1562 від 26.12.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про надання одноразової матеріальної допомоги
Рішення виконавчого комітету  №1563 від 26.12.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про надання одноразової матеріальної допомоги
Рішення виконавчого комітету  №1593 від 26.12.2019р. Чинний
Рішення виконавчого комітету  Про перелік засобів масової інформації
Рішення виконавчого комітету  №1610 від 26.12.2019р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про розподіл бюджетних призначень
Розпорядження міського голови  №593-р від 23.12.2019р. Чинний
Розпорядження міського голови  Про розподіл бюджетних призначень
Розпорядження міського голови  №558-р від 12.12.2019р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

18.12.2018"Західний кур'єр" спецвипуск 21.12.2018 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(22  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 14.12.2018р.  № 360-22
 


Про місцевий бюджет на 2019 рікКеруючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Івано-Франківська міська рада


в и р і ш и л а:


1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 3 007 254 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2 903 443 300 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 103 811 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  3 545 217 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2 294 403 300 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 250 814 000 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 8 414 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету – 8 414 000 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 10 991 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету – 75 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 10 916 000 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 608 965 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 1 149 505 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію міських/регіональних програм у сумі 140 035 400 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019рік:

1) до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевому бюджету та субвенції з інших бюджетів.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2019 рік" та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету міста, крім власних надходжень бюджетних установ;

3) у частині кредитування є:

- надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

9. Установити цільовий фонд  в сумі 3 110 000  гривень  (додаток 11)

10. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2 185 800 000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевого боргу у сумі 921 352 890 гривень.

11. Установити, що у 2019 році міські гарантії можуть надаватись відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (із змінами).

Делегувати виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради повноваження приймати рішення, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, наданих міською радою. Уповноважити заступника міського голови-начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Сусаніну Вікторію Юріївну здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, наданих міською радою, з правом підписувати документи, а також вчиняти всі інші дії.

12. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– обслуговування місцевого боргу;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у частині видатків на оплату праці та нарахування на оплату праці працівників закладів охорони здоров’я;

- оплату енергосервісу.

13. Дати дозвіл фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, за погодженням міським головою:

- на отримання позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду (ст. 73 Бюджетного кодексу України);

- здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. Надати право заступника міського голови-начальника фінансового управління за рішенням конкурсної комісії підписувати договір депозиту, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного року (п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України)

14. Розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15. Згідно п.20 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» затвердити формулу розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів в частині видатків на утримання сільських будинків культури, клубів та інших клубних закладів з місцевого бюджету  (додаток 9) і  на утримання дошкільного навчального закладу (додаток 10).

16. У процесі виконання місцевого бюджету за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету, надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, за погодженням з міським головою, здійснювати перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

За погодженням з комісією з питань бюджету здійснюється:

- перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними призначеннями у межах загального обсягу головних розпорядників коштів місцевого бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах;

- перерозподіл видатків по об’єктах виробничого та невиробничого призначення бюджету розвитку (спеціального фонду) місцевого бюджету в межах кошторисних призначень з подальшим затвердженням на  сесії міської ради;

- збільшення доходів в зв’язку із збільшенням фактичних надходжень понад бюджетні призначення до цільових фондів, від відшкодування втрат с/г виробництва  і спрямовування їх на відповідні видатки, згідно пункту 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, з унесенням змін в кошториси доходів і видатків спеціального фонду головних розпорядників бюджетних коштів. 

17. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, за погодженням з міським головою та постійною комісією міської ради з питань бюджету, з наступним затвердженням на сесії міської ради, протягом 2019 року виділяти додаткові кошти головним розпорядникам коштів міського бюджету та додаткові трансферти іншим бюджетам (в т.ч. за рахунок додаткових надходжень відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України), здійснювати передачу коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) місцевого бюджету, вносити зміни до переліку об’єктів капітальних вкладень, обсягів капітальних видатків та перерозподілу коштів за об’єктами.

18. Дозволити фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, за погодженням з міським головою, проводити фінансування капітальних вкладень по спеціальному фонду місцевого бюджету за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду міського бюджету відповідно до ст. 71, 72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін на сесії міської ради.

19. Встановити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, після погодження з міським головою:

- у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів функціональної та відомчої класифікації, вносити відповідні зміни в місцевому бюджеті;

- здійснювати перерозподіл одержаних з державного, обласного та інших бюджетів міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням сесією міської ради.

В окремих випадках, та з метою належного і своєчасного виконання отриманих у міжсесійний період нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та окремих доручень, дозволити проведення уточнень місцевого бюджету і розподілу вільних залишків бюджетних коштів, за поданням фінансового управління виконавчого комітету міської ради, постійній комісії міської ради з питань  бюджету, з подальшим затвердженням її рішень чи відповідних їм розпоряджень міського голови на   сесійних засіданнях міської ради.        

Уповноважити міського голову укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

20. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради, за погодження з міським головою, проводити фінансування робіт по головних  розпорядниках коштів місцевого бюджету, закладах та установах міста, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, комунальних підприємствах, засновниками яких є міська рада, згідно титульних списків після погодження депутатською комісією з питань бюджету, які подати до 15.02.2019 року.

21. Протягом 2019 року застосовувати рішення виконавчого комітету міської ради від 12.08.1992 р. №314 «Про відкриття української гімназії №1 в м. Івано-Франківську».

22. Встановити за рахунок коштів місцевого бюджету надбавку за складність, напруженість у роботі  в розмірі  50 відсотків посадового окладу інструкторам з фізкультури,  у розмірі 25 відсотків посадового окладу музичним керівникам, у розмірі  15 відсотків посадового окладу вихователям у закладах освіти міста: заклади дошкільної освіти, загальноосвітня школа-садок №3, Початкова  школа « Пасічнянська» Івано-Франківської міської ради, Початкова  школа імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради, навчально-реабілітаційний центр м. Івано-Франківська.        Здійснювати щомісячне преміювання у розмірі посадового окладу шеф-кухарів, кухарів у закладах освіти міста: заклади дошкільної освіти, загальноосвітня школа-садок №3, Початкова  школа «Пасічнянська» Івано-Франківської міської ради, Початкова  школа імені Софії Русової Івано-Франківської міської ради, навчально-реабілітаційний центр м. Івано-Франківська.

23. Встановити в 2019 році щодо виконання комунальними підприємствами робіт з ремонту житлового фонду співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету (статутного капіталу підприємств) в розмірі 80% на утеплення стінових панелей в порядку капітального ремонту (реконструкції).

24. Структурним підрозділам виконавчого комітету – розпорядникам бюджетних коштів, закладам та установам міста, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, комунальним підприємствам, засновниками яких є міська рада, забезпечити проведення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість предмета яких перевищує та дорівнює 50,0 тис. грн., та є меншою за вартість, визначену в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", в електронній формі з використанням  електронних майданчиків публічних закупівель "ProZorro".

Розпорядникам бюджетних коштів, комунальним підприємствам, установам та організаціям здійснювати закупівлі відповідно до Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради.

25. Головним розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23.04.2014р. №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», із змінами та доповненнями.

26. Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду місцевого бюджету частину чистого прибутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до місцевого бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 0,01 відсотка.

27.  Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та спорту надаються закладами м. Івано-Франківська безкоштовно для громадян, які проживають таабо зареєстровані за межами міста Івано-Франківська лише за наявності відповідного договору про здійснення міжбюджетних трансфертів між Івано-Франківською міською радою та відповідною об’єднаною територіальною громадою чи іншим відповідним органом місцевого самоврядування.

Виконавчому комітету міської ради до 01.04.2019 року затвердити відповідні фінансові нормативи витрат на одного отримувача послуг у бюджетних закладах міста. Фінансовому управлінню виконавчого комітету та головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладення договорів про міжбюджетний трансферт.

         28. На кінець бюджетного періоду УДКСУ в м. Івано-Франківську зберігає залишки коштів на рахунках сільських та обласного бюджетів для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів перераховуються до місцевого бюджету.

       29. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

30.  Додатки 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

31. Секретаріату міської ради  (Н. Карабин) забезпечити опублікування рішення в газеті «Західний кур’єр» та розмістити на офіційному сайті міста Івано-Франківська.

32. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та комісію з питань бюджету.

          


Міський голова                                                                        Руслан МарцінківДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.