Рішення міської ради  "Про рішення єдиного акціонера АТ "Івано-Франківський ло..."  № 24-24/1 від 09.04.2019р. 
Документ №24 від 09.04.2019р. Чинний
        

 
Проєкти документа

Проєктів немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

13.04.2019 
РІШЕННЯ
 
Івано-Франківської міської ради
(24/1  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 09.04.2019р.  № 24-24/1
 

Про рішення єдиного акціонера АТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», що має статус протоколу загальних зборів товариства


Керуючись статтями 32, 33 49 Закону України «Про акціонерні товариства», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету міської ради  від 21.03.2019 року №  332), Івано-Франківська міська рада


вирішила:


  1. Взяти до відома звіт Наглядової ради акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (далі-Товариство) про роботу у 2018 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
  2. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2018 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
  3. У зв’язку з відсутністю звіту та висновків Ревізійної комісії зняти з розгляду питання про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
  4. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ-Аудит» безумовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

5. Розподілити чистий прибуток у розмірі 7653,0 тис.грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, наступним чином:

  • 382650,0 грн., що складає 5% прибутку - на поповнення резервного капіталу Товариства;
  • 7161000,0 грн., що складає 93,6% прибутку - на покриття збитків, отриманих Товариством в 2017 році;
  • 109350, 0 грн., що складає 1,4% прибутку – на поповнення обігових коштів Товариства на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2019 рік.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

7. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

П’ятковську Оксану Василівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Кіршака Дмитра Володимировича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Савченко Галину Мирославівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради.

8. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за статутом Товариства, в тому числі, але не виключно, із ПАТ «Українська залізниця» та її філіями, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та будуть підписуватись посадовою особою відповідно до статуту Товариства та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх сукупна ринкова вартість  не перевищуватиме 30000,0 тис. грн.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Миколу Вітенка та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства (Р. Харук).


Міський голова                                                          Руслан Марцінків2011-2020 © Всі права застережено.