Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження ліквідаційного балансу комунального пі..."  № 124 від 21.05.2020р. 
Документ №124 від 21.05.2020р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 21.05.2020р.  № 124
м.Івано-Франківськ
 

 

Про затвердження ліквідаційного балансу комунального підприємства «Муніципальна варта»На виконання рішення 34 сесії 7 демократичного скликання від 18.12.2019р. № 407-34 «Про припинення комунального підприємства «Муніципальна варта», рішенням виконавчого комітету Івано-Франівської міської ради від 26.12.2019р.        № 1566 «Про створення ліквідаційної комісії з припинення комунального підприємства «Муніципальна варта», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


в и р і ш и л а:


1. Затвердити ліквідаційний баланс комунального підприємства «Муніципальна варта» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.Міський голова                                                Руслан Марцінків
ЛІКВІДАЦІЙНИЙ                          Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТсуб’єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)


 Підприємство

Комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Муніципальна варта»


за ЄДРПОУ


40688537

Територія

76018, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,126 


за КОАТУУ


2610100000 

Організаційно-правова форма господарювання

 Комунальне підприємство


за КОПФГ


150 

Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки


за КВЕД


84.24 

Середня кількість працівників, осіб

 
 

Одиниця виміру: тис. грн  з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 76018,м.Івано-Франківськ, вул. Галицька,126

 
Ліквідаційний баланс

Форма № 1-м


Код за ДКУД  


1801006
станом на 22.04.2020 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

 

 

 -

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 -

 

 

 -

 

Основні засоби:

1010 

 

-

 

 

 -

 

первісна вартість

1011

 

-

 

 

 -

 

знос

1012


(          -         )(     -    )


Довгострокові біологічні активи

1020

 

 -

 

 

 

 -

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 -

 

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 -

 

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 -

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 -

 

 

 

Запаси:

1100

 

 -

 

 

 

у тому числі готова продукція

1103


--


Поточні біологічні активи

1110

 

 -

 

 

 

 -

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125 

 

 -

 

 

-

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 -

 

 

-

 

у тому числі з податку на прибуток

1136


--


Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 -

 

 

-

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 -

 

 

 -

 

Гроші та їх еквіваленти

1165 

 

-

 

 

-

 

Витрати майбутніх періодів

1170


--


Інші оборотні активи

1190

 

 -

 

 

 -

 

Усього за розділом II

1195

 

-

 

 

-

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200


--


Баланс

1300

 

 -

 

 

-

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 -

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 -

 

 

-

 

Додатковий капітал

1410

 

 -

 

 

 -

 

Резервний капітал

1415

 

 -

 

 

 -

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

-

 

 

-

 

Неоплачений капітал

1425

(

 -

   )

(

 -

)

Усього за розділом I

1495

 

 -

 

 

-

 

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 -

 

 

 -

 

III. Поточні зобов’язання

 

 

 -

 

 

 -

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 -

 

 

 -

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 -

 

 

 -

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 -

 

 

-

 

розрахунками з бюджетом

1620 

 

 -

 

 

 -

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 -

 

 

 -

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 -

 

 

-

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 -

 

 

 -

 

Доходи майбутніх періодів

1665


--


Інші поточні зобов’язання

1690

 

 -

 

 

-

 

Усього за розділом III

1695

 

 -

 

 

-

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 -

 

 

 -

 

Баланс

1900

 

 -

 

 

-

 


2. Звіт про фінансові результати

За.5-й міс. 2020 рікФорма № 2-м
Код за ДКУД  


1801007Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року1

2

3

4Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

 

 

 
Інші операційні доходи

2120

 

 

 

 
Інші доходи

2240

 

 

 

 

 Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

 

 

 

 

 

 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                      -             )

(                                           )Інші операційні витрати

2180

(                       -              )

(                                            )Інші витрати

2270

(                  -

(                                                )Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

                    -                     

(                                           )Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)

2290

 

-

 

 

 

 

 

 Податок на прибуток

2300

(                   -                   )

(          -                      )Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

 

-

 

 

 

 
Керівник                                                                                                                                           

_______________                         Прусак А.С.

                                                                                                                                                                                                                                                             

Головний бухгалтер                     _______________                         Дробко І.І.                                                 


                                                                                                                                                 2011-2021 © Всі права застережено.