Проєкт рішення міської ради  "Про створення КП "Муніципальні ринки"..."  № 46 від 16.01.2021р. 
Документ №46 від 16.01.2021р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 16.01.2021р.  № 46
м.Івано-Франківськ
 

   

Про створення комунального

підприємства «Муніципальні ринки»

Івано-Франківської міської радиКеруючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Господарського кодексу України з метою підвищення якості торговельного обслуговування мешканців, міська рада


вирішила:1. Створити комунальне підприємство «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради.

2. Затвердити статут комунального підприємства «Муніципальні ринки» Івано-Франківської міської ради (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно розподілу посадових обов’язків та голову постійної депутатської комісії з питань розвитку територіальних громад, підприємництва, економіки та регуляторної політики Р.Харука.


Міський голова        Руслан МарцінківЗатверджено рішенням

Івано-Франківської міської ради 

     №______ від____________

СТАТУТ

Комунального підприємства 

«МУНІЦИПАЛЬНІ РИНКИ»

Івано-Франківської міської ради

 

м. Івано-Франківськ – 2021 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «МУНІЦИПАЛЬНІ РИНКИ» Івано-Франківської міської ради (надалі - Підприємство) є підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

1.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Івано-Франківської міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.3. Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада (далі – Засновник). Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради. Підприємство безпосередньо підпорядковане заступнику міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків (далі - Уповноважений орган).

1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

1.6. Підприємство є комунальним комерційним підприємством та здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Найменування Підприємства:

2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: Комунальне підприємство «МУНІЦИПАЛЬНІ РИНКИ» Івано-Франківської

міської ради;

2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «МУНІЦИПАЛЬНІ РИНКИ».

 1. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Метою діяльності Підприємства є:

  3.1.1. Надання якісних послуг (робіт, товарів) для реалізації інтересів Івано-Франківської міської територіальної громади та досягнення економічних і соціальних результатів діяльності з метою отримання прибутку;

3.1.2. Здійснення діяльності щодо належного утримання та управління об’єктами комунальної власності Івано-Франківської міської територіальної громади, переданими на баланс та/або закріпленими на праві господарського віддання за Підприємством (надалі – Майно Підприємства) у порядку, визначеному законодавством і в межах, визначених цим Статутом;

3.1.3.Забезпечення належного технічного, санітарного, протипожежного стану Майна Підприємства, проведення поточного та капітальну ремонту, реконструкції у порядку, визначеному законодавством і в межах, визначених цим Статутом;

3.1.4. Отримання прибутку шляхом створення ефективного ринкового механізму взаємовідносин виробників, продавців та споживачів, надання необхідних послуг на ринку сільськогосподарської продукції, продовольчих, непродовольчих товарів та послуг;

3.1.5. Розвиток Підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством.

3.2. Напрямками діяльності Підприємства є:

3.2.1.Організація торгівлі сільськогосподарською продукцією, продовольчими, непродовольчими товарами на Підприємстві:

 • надання соціально-побутових послуг відвідувачам ринку, суб`єктам господарювання та громадянам, які здійснюють торгівлю на ринку;
 • надання сільгоспвиробникам, підприємствам, які здійснюють переробку, та приватним продавцям торгових місць для здійснення торгівлі у встановленому порядку;
 • надання в користування вагового та іншого, необхідного для здійснення торгівлі, обладнання у встановленому законодавством порядку;
 • забезпечення контролю за торговельним процесом в частині дотримання суб’єктами господарювання та іншими суб’єктами, що здійснюють торгівлю на ринку відповідних правил, санітарно-ветеринарних норм та правил протипожежної безпеки;
 • забезпечення контролю за якістю сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, які реалізуються на Підприємстві у встановленому порядку;
 • прокат торговельного інвентарю та обладнання;
 • надання інших платних послуг з організації торгового процесу, транспортування, зберігання та переробки продукції в межах, визначених законодавством та цим Статутом.

3.2.2. Забезпечення належного утримання та обслуговування об’єктів та елементів Майна Підприємства:

 • здійснення поточного, капітального ремонту та реконструкції Майна Підприємства власними силами або шляхом залучення третіх осіб, у тому числі на підставі інвестиційних договорів у порядку, визначеному законодавством і в межах, визначених цим Статутом;
 • здійснення нагляду щодо запобігання передчасному зносу, пошкодженню чи знищенню Майна Підприємства, забезпечення умов функціонування та утримання їх в належному стані, використання відповідно до їх функціонального призначення;
 • залучення в установленому порядку третіх осіб для виконання функції з адміністрування послуг, які надаються Підприємством;
 • розробка та здійснення заходів із впровадження досягнень науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки, а також технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, більш досконалої технології обслуговування та організації торгівлі;
 • встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на  поліпшення інженерно- технічного стану Майна Підприємства у встановленому порядку.

3.2.3 Виконання інших робіт, надання послуг, здійснення різних видів виробництва чи комерційної діяльності з метою отримання прибутку в межах мети та напрямків діяльності Підприємства.

           3.2.4. Консалтингові послуги з питань, що належать до компетенції Підприємства;

3.2.5. Фінансова та інвестиційна діяльність;

3.2.6. Організація виставок — продаж, ярмарок, конкурсів, торгів, пов’язаних з діяльністю Підприємства;

  1. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не суперечать законодавству України та цьому Статуту.
  2. Для здійснення ліцензійних видів діяльності Підприємство оформлює ліцензії (дозволи) відповідно до законодавства України.
  3. Діяльність Підприємства має здійснюватися на основі постійного підвищення технічного рівня та організації діяльності, удосконалення технологічних процесів, найбільш повного задоволення попиту, вимог споживачів.

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства складається із виробничих і невиробничих фондів, а також інших коштів, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом  відповідно до обмежень, встановлених Засновником та законодавством.

4.3. Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане ним в результаті здійснення додаткової фінансово-господарської діяльності.

4.4. Статутний капітал Підприємства становить 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.) і формується впродовж одного року з дня державної реєстрації Підприємства.

4.5. Статутний капітал Підприємства може бути збільшений за рішенням Засновника за рахунок додаткових внесків.

4.6.  Джерела формування майна Підприємства:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 • майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
  1. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.
  2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.
  3. Передача Майна Підприємства на баланс інших підприємств, установ, організацій та прийняття  на баланс майна, яке передається від інших установ, організацій та підприємства, що відноситься до сфер управління Івано-Франківської міської ради здійснюється за рішенням Засновника.
  4. Для здійснення ефективного поточного та капітального ремонту, реконструкції Майна Підприємства, для ефективного управління Майном Підприємства, Підприємство може залучати інших суб’єктів господарювання, в тому числі, але не виключно, і на умовах інвестиційних договорів.
  5. Чистий прибуток Підприємства, одержаний в результаті визначеної цим Статутом діяльності, направляється Підприємством на розвиток матеріально технічної бази та створення  фонду матеріально заохочення.
  6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом застави, а також не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника (Власника). Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. За згодою Засновника створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів, в установленому законодавством України порядку;

5.1.2. Самостійно вступати в договірні відносини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, а також з фізичними особами в порядку, визначеному цим Статутом;

5.1.3. Самостійно встановлювати ціни і тарифи на всі види продукції та послуг, застосовувати договірні ціни за винятком тих, що регулюються державою, та рішеннями Засновника (Власника) або Уповноваженого органу;

5.1.4. Проводити закупівлю товарів народного споживання, промислового призначення, займатись реалізацією цих товарів. За необхідністю відкривати для цієї мети спеціалізовані торгові майданчики;

5.1.5. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку, відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг, забезпечення постійного виробничого і соціального розвитку та підвищення доходів Підприємства;

5.1.6. Організовувати господарські, інформаційні зв'язки між українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками діяльності Підприємства;

5.1.7. Брати участь у роботі із комплексного економічного і соціального розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади;

5.1.8. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної власності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої форми власності, а також у фізичних осіб в порядку та на умовах встановлених законодавством та враховуючи обмеження встановлені Статутом;

5.1.9. Передавати Майно Підприємства в користування іншим юридичним та фізичним особам у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;

5.1.10. Виступати суб'єктом інвестиційної діяльності у реалізації інвестиційних проектів щодо Майна Підприємства відповідно до

законодавства України та рішень Засновника;

5.1.11. Проводити конкурси з метою залучення інвесторів для ефективного управління та/або капітального/поточного ремонту, реконструкції Майна Підприємства у порядку, визначеному законодавством;

5.1.12. Визначати структуру Підприємства і затверджувати штатний розпис за погодженням з Уповноваженим органом.

5.1.13. Отримувати безкоштовно від Засновника та його виконавчих органів інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для досягнення мети діяльності Підприємства, визначеної цим Статутом;

5.1.14. Придбавати або орендувати необоротні та оборотні активи за рахунок фінансових ресурсів, які має Підприємство, кредитів, позик та інших джерел фінансування;

5.1.15. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, адміністративному, господарському та третейському судах;

5.1.16. Підприємство може здійснювати будь-які види господарської діяльності в порядку та в межах,  визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

5.1.17. Здійснювати іншу господарську діяльність у порядку, визначеному законодавством України;

       5.1.18.        Підприємство        має        інші        права,        передбачені        чинним

Законодавс8вом і цим Статутом;

5.2. Підприємство зобов'язане:

5.2.1. Організовувати роботу відповідно до законодавства України, рішень Івано-Франківської міської ради, розпоряджень міського голови, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та Уповноваженого органу;

5.2.2. Забезпечувати виконання напрямків діяльності, визначених цим Статутом;

5.2.3. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових платежів до бюджету у зв’язку з здійсненням господарської діяльності, визначеної цим Статутом;

5.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати належне утримання Майна Підприємства; здійснювати контроль за станом Майна Підприємства;

5.2.5. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки;

5.2.6. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання Майна Підприємства, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства;

5.2.7. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України;

5.3. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством України.

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

6.2. До виключної компетенції Засновника належить:

 • внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу Підприємства;
 • визначення форм контролю за діяльністю Директора;
 • прийняття рішення про припинення Підприємства;
 • надання дозволу на відчуження нерухомого майна, якщо інше не передбачено рішенням Засновника та цим Статутом;
 • надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до  інших господарських товариств;
 • вирішення інших питань, які законодавством України та цим Статутом віднесені до виключної компетенції Засновника.
  1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.
  2. Підприємство очолює  Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на умовах контракту міським головою за поданням Уповноваженого органу.  
  3. Директор має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади за поданням та погодженням міського голови.
  4. Директор вирішує всі питання господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.
  5. Власник або Уповноважений ним орган не має права втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.
  6. Директор в межах своїх повноважень:
   1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, судових установах, органах місцевого самоврядування;
   2. Самостійно визначає умови та укладає від імені Підприємства договори, необхідність укладення яких виникла в процесі діяльності Підприємства; видає довіреності, відкриває та закриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
   3. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, організовує і перевіряє їх виконання, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
   4. Затверджує посадові інструкції, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства;
   5. Обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат;
   6. Несе відповідальність за господарську діяльність Підприємства, за виконання фінансових планів, ефективного використання та охорони майна і коштів, що закріплені за Підприємством;
   7. Має право вносити зміни до видів економічної діяльності в межах предмету діяльності Підприємства, передбаченого цим Статутом;

6.8.8.Затверджує штатний розпис Підприємства в порядку встановленому Статутом за погодженням з Уповноваженим органом;

6.8.9. Вирішує інші питання, віднесені законодавством, Засновником, Статутом Підприємства до його компетенції.

6.9. До відання Директора відноситься забезпечення  та здійснення фінансових розрахунків Підприємства та дотримання дисципліни касових операцій.

 1. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА 

7.1. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами господарювання, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

7.2. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначені зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України та Статуту.

7.3. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансовогосподарської діяльності  здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.4. Інші особливості господарської діяльності Підприємства визначаються законодавством України.

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, враховуючи мету і напрями своєї діяльності.

8.2. Прибуток в іноземній валюті, отриманий в результаті зовнішньоекономічної діяльності, використовується в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

8.3. Підприємство має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.

 1. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Підприємство здійснює управлінський, фінансовий та податковий облік результатів своєї діяльності, формує та подає звітність, несе відповідальність за її достовірність.

9.2. Облік і звітність Підприємства здійснюється відповідно до вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

9.3. З метою підтвердження належності ведення обліку та звітності Підприємства, супроводу його господарської діяльності можуть залучатись аудиторські та консалтингові компанії.

9.4. Засновник та виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради мають право вимагати звіту Директора, щодо фінансово-господарської діяльності Підприємства.

9.5. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності.

 1. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10.1. Трудовий колектив Підприємства складають усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контрактів, колективної угоди між адміністрацією і профспілковим комітетом, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

10.2. Підприємство гарантує діяльність професійних спілок, створених на підприємстві, забезпечує їх утримання згідно колективного договору та чинного законодавства.

10.3. Виробничі і трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці, відпочинку, гарантії і компенсації, регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, а також трудовим договором.

10.4. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – профспілковим комітетом, члени якого обираються на зборах трудового колективу.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках передбачених чинним законодавством.

11.2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять правонаступникові.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником абоуповноваженим органом.

11.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

11.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються, відповідно до чинного законодавства України.

11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення відповідного запису до державного реєстру.

11.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Будь-які зміни до цього Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Івано-Франківської міської ради.

12.2. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього Статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього Статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.

12.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього Статуту.2011-2021 © Всі права застережено.