Проєкт рішення виконавчого комітету  "Про затвердження договору про спільну діяльність ..."  № 1368 від 29.09.2021р. 
Документ №1368 від 29.09.2021р. Прийнятий
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Порядок денний  Порядок денний засідання виконавчого комітету 07.10.2021 року
Порядок денний  №43 від 07.10.2021р. 

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
 
від 29.09.2021р.  № 1368
м.Івано-Франківськ
 


Про затвердження договору

про спільну діяльністьКеруючись ст. ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення Івано-Франківської міської ради від 19.06.2020 р. № 159-41 «Про укладення договору про спільну діяльність», враховуючи звернення громадської організації «Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю «Звитяга нескорених» вх №3729/01-20/20 від 17.09.2021р., виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради


вирішив:


 1. Затвердити договір про спільну діяльність (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М. Вітенка .Міський голова                                                                       Руслан Марцінків
Додаток до рішення

виконавчого комітету

Івано-Франківської

міської ради

                                                № _____  від _____________


Договір про спільну діяльність


м. Івано-Франківськ                                                ____________ 2021р.


Івано-Франківська міська рада в особі міського голови Марцінківа Руслана Романовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Івано-Франківської міської ради від 19.06.2020 р. № 159-41 «Про укладення договору про спільну діяльність» з однієї сторони (далі – Сторона-1), та громадська організація «Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю «Звитяга нескорених» в особі голови громадської організації Вірастюка Василя Ярославовича, що діє на підставі Статуту (далі – Сторона-2), з іншої сторони, які в подальшому при спільному згадуванні іменуються як Сторони, враховуючи зацікавленість обох Сторін в реалізації проєкту «Стронг Арена» в м. Івано-Франківську, уклали цей договір про спільну діяльність про наступне:


 1. Предмет договору
  1. Сторони в порядку та на умовах, визначених цим Договором, спільно діють з метою будівництва та експлуатації спортивного комплексу, відкритого майданчика для ігрових видів спорту в м. Івано-Франківську на вул. Чорновола, 128 (далі - Об’єкт) на земельних ділянках, що перебувають на праві постійного користування у Сторони – 2.
  2. Для досягнення мети, вказаної у п. 1.1 цього Договору, Сторона-2, у порядку та на умовах визначених цим Договором, здійснює такі дії:
 1. на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами із забезпеченням належної якості здійснює будівництво - Об’єкта;
 2. будівництво Об’єкта здійснює на земельних ділянках розташованих на вул. Чорновола, 128 в м. Івано-Франківськ (кадастровий номер 2610100000:24:003:0139, кадастровий номер 2610100000:24:003:0135 )
 3. передає безоплатно у власність Івано-Франківської міської  територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради, у встановленому порядку, відкритий майданчик для ігрових видів спорту, після завершення будівництва спортивного комплексу в м. Івано-Франківську на вул. Чорновола 128, на земельній ділянці, кадастровий номер 2610100000:24:003:0139 та/або земельній ділянці, кадастровий номер 2610100000:24:003:0135, переданих в постійне користування.


 1. Права та обов’язки сторін
  1. Сторона-1 має право:

2.1.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Сторони-2, контроль за виконанням умов цього Договору;

2.1.2. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати  розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Стороною-2 умов Договору;

2.1.3. Здійснювати заходи щодо узгодження спільних дій з виконання умов цього Договору шляхом утворення робочих груп, проведення спільних зустрічей тощо.

2.2. Сторона-1 зобов’язується:

2.2.1. Консультувати Сторону-2 при здійсненні нею діяльності щодо будівництва Об’єкту для досягнення мети цього Договору;

2.2.2. Повідомляти Сторону - 2 про обставини, які значно перешкоджають, або ставлять під сумнів досягнення мети, передбаченої предметом даного Договору;

2.2.3. Прийняти у встановленому порядку відкритий майданчик для ігрових видів спорту, згідно з умовами Договору.

2.3. Сторона -2 має право:

2.3.1. Залучати до будівництво Об’єкта третіх осіб;

2.3.2. Отримувати наявну інформацію від Сторони - 1 про документи, що стосуються даного Договору;

2.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір;

2.3.4. Сторона-2 має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

2.4. Сторона-2 зобов’язується:

2.4.1. Виготовити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта з поділом на спортивний комплекс та відкритий майданчик для ігрових видів спорту та оплатити вартість виготовлення зазначеної проєктно-кошторисної документації на будівництво Об’єкта;

2.4.2. Погодити із Управлінням капітального будівництва Івано-Франківської міської ради та/або Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради проєктно-кошторисну документацію виготовлену згідно п. 2.4.1.

2.4.3. Здійснити фінансування будівництва Об’єкта, визначеного цим Договором, у встановлені строки відповідно до умов цього Договору, самостійно та/ або із залученням третіх осіб;

2.4.4. Повідомляти Сторону-1 про усі обставини, які можуть загрожувати виконанню зобов'язань згідно Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

2.4.5. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Стороні-1 збитки;

2.4.6. На вимогу Сторони -1 в письмовій формі подавати інформацію щодо стану реалізації будівництва Об’єкта;

2.4.7. Завершити будівництво Об’єкта не пізніше, ніж за три роки з моменту укладення договору;

2.4.8. Не пізніше 3-х робочих днів, з дня отримання документа, який засвідчує готовність об’єкта до експлуатації повідомити про це Сторону-1, для утворення комісії з приймання в комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади відкритого майданчика для ігрових видів спорту.

2.4.9. Після завершення будівництва безоплатно передати у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради за актом приймання передачі відкритий майданчик для ігрових видів спорту з усім розміщеним (в т.ч. вмонтованим) рухомими майном.

2.4.10. Передати Стороні-1 документацію необхідну для здійснення державної реєстрації права власності на переданий відповідно до п. 2.4.9. цього договору об’єкт нерухомого майна, а також документацію необхідну для відображення в даних бухгалтерського обліку. Передача такої документації здійснюється не пізніше п’яти робочих днів з моменту направлення Стороною-1 та (або) виконавчими органами Івано-Франківської міської ради повідомлення Стороні-2.

2.4.11. Передати у комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади відкритий майданчик для ігрових видів спорту не пізніше 31.10.2024р.

2.4.12 Після передачі у комунальну власність Івано-Франківської міської територіальної громади відкритого майданчика для ігрових видів спорту здійснити у встановленому законодавством порядку припинення права постійного користування на частину земельної ділянки, на якій розташовано, зазначений об’єкт.


3. Відповідальність сторін та вирішення спорів

3.1. У разі порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України та цим Договором.

3.2. Порушенням Договору вважається його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

3.3. У разі відмови Сторони-2 передати безоплатно у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради, у встановленому порядку, відкритий майданчик для ігрових видів спорту, після завершення будівництва Об’єкта, Сторона-2 відшкодовує Стороні-1 вартість відкритого майданчика для ігрових видів спорту у розмірі та у строки, визначеному Стороною -1. Сплата відшкодування не звільняє Сторону -2 від обов’язку безоплатно передати Стороні - 1 відкритий майданчик для ігрових видів спорту.

3.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

3.5. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання умов договору та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.


4. Форс-мажор

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили чи події надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити (форс–мажорні обставини).

4.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторони не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність (землетрус, пожежа, паводок, а також страйки, вибухи, стихійні лиха, військові дії, масові протести тощо).

4.3. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс–мажорних обставин.

4.4. Доказом дії форс–мажорних обставин є сертифікати (висновки) регіональної торгово–промислові палати або/та документ виданий уповноваженим державним органом.


 1. Дія договору
  1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.10.2024 р., але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань по ньому.

5.2. У разі належного виконання зобов’язань за цим договором, Сторони Договору підписують акт приймання-передачі, що є підставою для прийняття відкритого майданчика для ігрових видів спорту на вул. Чорновола, 128 в м. Івано-Франківськ, у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради без необхідності прийняття відповідного рішення органами місцевого самоврядування. З даного моменту Договір вважається припиненим.

5.3. Зміни до умов цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою про внесення змін до цього Договору.

5.4. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту їх підписання Сторонами та затвердження рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, крім внесення змін у Договір в частині істотної умови договору, затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради  від 19.06.2020р. №159-41.

5.5. Сторони домовилися, що одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається, крім випадку визначеного п. 5.6.

5.6. У випадку не виконання Стороною-2 умов передбачених п. 2.4.11 Договору, Договір може бути припиненим в односторонньому порядку на вимогу Сторони-1 та вважається припиненим на 5 (п’ятий) день з моменту направлення Стороною-1 Стороні-2 повідомлення про припинення цього Договору та не потребує укладення додаткових угод.

5.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформляється угодою про розірвання цього Договору.

5.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної угоди про його розірвання та її затвердження рішенням Івано-Франківської міської ради.

5.9. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення Договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

5.10. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), що мають однакову юридичну силу.

5.11. Після підписання цього договору, всі попередні переговори за ним, листування та будь-які інші усні або письмові домовленості сторін з питань, що так чи інакше стосується цього договору, втрачають юридичну силу.

 1. Реквізити та підписи сторін

Сторона-1 –

Івано-Франківська міська рада

76004, Україна,

м. Івано-Франківськ,

вул. Грушевського, 21

Код ЄДРПОУ 33644700
Міський голова

Марцінків Р.Р.

М. П.

_______________________

                        (підпис) 

"___" _________________ р.

Сторона-2 -

Громадська організація «Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю «Звитяга нескорених»

01015, м. Київ, Печерський район,

Старонаводницька, 8А, офіс 4

Код ЄДРПОУ 43479783

Голова громадської організації

Вірастюк В.Я.

М. П.

_______________________

                       (підпис)

"___" _________________ р.

 Керуючий справами виконавчого комітету                               Ігор Шевчук2011-2022 © Всі права застережено.