Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження Положення про громадську раду старости..."  № 31 від 11.02.2022р. 
Документ №31 від 11.02.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 11.02.2022р.  № 31
м.Івано-Франківськ
 

Про затвердження Положення про громадську раду старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громадиЗ метою сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення ефективного місцевого управління, керуючись ст. 4, 10, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


вирішила:


1. Затвердити Положення про громадську раду старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади (додається).

2. Секретаріату Івано-Франківської міської ради (С. Козлов) опублікувати це рішення в газеті «Західний кур’єр».

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 09.10.2019 року № 238-31 «Про затвердження Положення про громадську раду старостинського округу».

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Федоріва.

Міський голова                                                        Руслан МАРЦІНКІВ


Секретар міської ради

В. Синишин __________________ 2022 р.


Заступник міського голови

В. Федорів _________________________ 2022 р.


Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради

І. Шевчук _________________________ 2022 р.


Директор Департаменту правової

політики міської ради

Н. Кедик _________________________ 2022 р.


Заступник начальника відділу роботи з розпорядчими документами

Управління документального забезпечення міської ради

У. Панишак ______________________ 2022 р.


Начальник управління інтеграції громад міської ради

А. Деркач ____________________ 2022 р.

0989056644


Додаток

до рішення міської ради

від “__” _______2022 р.

№ ____________

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду старостинського округу

Івано-Франківської міської територіальної громади


1. Загальні положення

       1.1. Громадська рада старостинського округу Івано-Франківської міської територіальної громади (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним, консультативно-дорадчим та організаційно – допоміжним органом при Івано-Франківській міській раді у визначеному міською радою старостинському окрузі.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, а також цим Положенням.

1.3. Метою діяльності громадської ради є забезпечення участі мешканців старостинського округу у вирішенні питань місцевого значення, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики, надання організаційної допомоги у виконанні рішень міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів.

       1.4. Положення про громадську раду затверджується Івано-Франківською міською радою. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

       

2. Завдання, функції та права громадської ради


2.1. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння участі громадськості у вирішення питань місцевого значення;

- сприяння розгляду пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо поліпшення умов проживання та захисту законних прав населення у відповідних старостинських округах;

- забезпечення врахування громадської думки при підготовці проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, що стосуються відповідного старостинського округу;

- надання організаційної допомоги старості під час виконання рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, доручень виконавчих органів ради;

- сприяння в організації та проведенні культурних, освітніх, спортивних та інших масових заходів у відповідному старостинському окрузі.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

- може попередньо розглядати проекти рішень виконавчого комітету та міської ради з питань, що стосуються відповідного старостинського округу;

- розробляє пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- розробляє  пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації місцевої політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій  на території відповідного старостинського округу;

- збирає, узагальнює та подає старості, міському голові (його профільному заступнику), виконавчому комітету інформацію щодо вирішення питань, які мають важливе місцеве значення;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку старостинського округу;

- забезпечує інформування населення про свою діяльність;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Громадська рада має право:

- самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);

- залучати до роботи окремих фахівців та експертів;

- організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи;

- отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного села, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради;

- звертатись до старости, міського голови (його профільного заступника), виконавчого  комітету з питань їх діяльності, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх роботи.


3. Членство у громадській раді


3.1 . До складу громадської ради за поданням старости можуть бути включені представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території відповідного старостинського округу чи інші авторитетні особи (у т.ч. уродженці) сіл/села, що входять до складу старостинського округу.

3.2. До складу громадської ради входять за посадами керівники (заступники керівників) комунальних підприємств, установ, організацій, розташованих на території відповідного села.

3.3. Склад громадської ради відповідного старостинського округу затверджується виконавчим комітетом міської ради, за поданням старости. Зміни до персонального складу громадської ради вносяться рішенням виконавчого комітету.

3.4. Членство в громадській раді є індивідуальним.


4. Керівництво громадської ради


4.1. Громадську раду очолює голова, який за посадою є староста відповідного старостинського округу.

4.2. Голова громадської ради:

       - організовує діяльність громадської ради;

       - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

       - підписує документи від імені громадської ради;

       - представляє громадську раду у відносинах з міською радою, її виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;

4.3. З числа членів громадської ради для ведення діловодства та ведення протоколів засідань за рішенням громадської ради може бути обраний його секретар.

Секретар громадської ради обирається на його засіданні більшістю голосів від загального складу ради.


5. Організаційні засади діяльності громадської ради


5.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не менше, ніж один раз на квартал.

5.2. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою його голови або однієї третини загального складу його членів.

5.3. Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку.

Позачергове засідання громадської ради може бути скликане у разі необхідності протягом робочого дня.

5.4. Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина його членів від загального складу.

5.5. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

5.6. Рішення громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.7. Протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради розміщуються на офіційному вебсайті міської ради в розділі «Старостинські округи територіальної громади».

5.8. Забезпечення роботи громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи та проведення її засідань здійснюється старостою.

5.9. Методичну та консультаційну допомогу щодо діяльності громадських рад здійснює управління інтеграції громад міської ради.
Секретар міської ради                                               Віктор СИНИШИН


2011-2022 © Всі права застережено.