Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження нової редакції статуту комунального ви..."  № 52 від 12.04.2022р. 
Документ №52 від 12.04.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 12.04.2022р.  № 52
м.Івано-Франківськ
 
Про затвердження нової редакції статуту комунального виробничого підприємства «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ »


Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, міська рада

вирішила:

1. Збільшити статутний капітал комунального виробничого підприємства «Архітектурно-планувальне бюро – ІФ» та встановити його в розмірі 2 200 000 грн (два мільйони двісті тисяч гривень).

2. Затвердити нову редакцію статуту комунального виробничого підприємства «Архітектурно-планувальне бюро - ІФ» (додається).

3. Комунальному виробничому підприємству «Архітектурно-планувальне бюро-ІФ»  (Г.Качан) провести заходи щодо державної реєстрації статуту комунального підприємства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В.Сусаніну.


Міський голова                                                Руслан МАРЦІНКІВ
Затверджено

рішенням Івано-Франківської

міської ради міської

№_______ від____________СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО - ІФ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)Івано-Франківськ

2022 рік
1. Загальні положення

1.1. Комунальне виробниче підприємство "Архітектурно планувальне бюро - ІФ" (далі - Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності Івано – Франківської міської територіальної громади відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

1.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», нормативно-правовими актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Івано-Франківської міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Статутом. 

1.3. Засновником Підприємства є Івано-Франківська міська рада (далі – Засновник).

1.4. Підприємство є самостійним господарським суб’єктом, набуває прав та обов’язків юридичної особи від дня його державної реєстрації, має поточні та інші (в тому числі й валютні) рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.5. Підприємство у своїй діяльності підзвітне й підконтрольне Івано-Франківській міській раді, її виконавчому комітету) та Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради (далі – Уповноважений орган).

1.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника та Уповноваженого органу, а останні не несуть відповідальності за зобов’язання Підприємства.

1.7.  Найменування Підприємства - комунальне виробниче підприємство "Архітектурно-планувальне бюро - ІФ".

1.8. Скорочене найменування Підприємства : КВП «АПБ - ІФ».

1.9. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: 76018,  Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 9.


2. Основні завдання та функції Підприємства


2.1. Підприємство створене з метою самостійної господарської комерційної діяльності для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, відповідними видами послуг та робіт.

2.2. Основними завданнями та функціями Підприємства є:

- розробка містобудівних, архітектурних програм, концепцій, в тому числі із залученням спеціалістів інших галузей;

- розробка (виконання) проєктних робіт;

- розроблення містобудівної документації;

- архітектурне та будівельне проєктування;

- конструювання несучих конструкцій за класами і умовами будівництва (для будівель і споруд ІІ і ІІІ класу, у звичайних умовах);

- проєктування внутрішніх інженерних, систем і споруд;

- проєктування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;

- розроблення спеціальних розділів проєктів;

- виконання контрольно-виконавчих зйомок новозбудованих об’єктів та інженерних мереж, інженерно-геодезичних вишукувань і їх накопичення, перенесення в натуру червоних ліній, головних осей будівель, споруд, доріг, меж земельних ділянок;

- виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється;

- виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки;

- виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі;

- перенесення в натуру меж земельної ділянки;

- здійснення контролю за якістю та повнотою інженерно-геодезичної та картографічної документації;

- розробка проектів комплексного благоустрою, ландшафтного дизайну;

- розробка науково-проектної документації на реставрацію об’єктів пам’яток архітектури культурної спадщини;

- виготовлення паспортів пам’яток архітектури;

- розроблення проєктів реставрації пам’яток архітектури;

- розробка історико-містобудівних обґрунтувань;

- дизайнерські роботи і послуги;

- технічне обстеження будівель і споруд, підготовка відповідних звітів та висновків;

- надання послуг з оцінки майна;

- надання інжинірингових послуг;

- виготовлення інвестиційних проєктів;

- виконання комплексних науково-реставраційних досліджень;

- проведення та виготовлення документації з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

2.3. Підприємство може займатися й іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства України потребує спеціального дозволу (ліцензії, сертифікату) здійснюється Підприємством за умови отримання необхідного дозволу (ліцензії, сертифікату).


3. Права та обов’язки підприємства

       

3.1. Підприємство має право :

- самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до плану розвитку Підприємства, кон'юнктури ринку, робіт, послуг, економічної ситуації з урахуванням завдань, визначених Івано-Франківською міською радою, виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та Уповноваженим органом;

- укладати цивільні та господарські договори, виконувати роботи, надавати послуги за встановленими цінами або на договірній основі;

- отримувати безкоштовно від Засновника та його виконавчих органів інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань;

- визначати та встановлювати чисельність працівників, структуру та штатний розпис за погодженням Уповноваженого органу;

- здійснювати іншу господарську діяльність у порядку, визначеному законом;

- за згодою Засновника створювати філії та відділення з правом відкриття поточних (розрахункових) та інших рахунків, а також проводити їх реорганізацію та ліквідацію;

- вступати в договірні відносини з будь-якими суб’єктами господарювання як на території України, так і за її межами, проводити переговори з іноземними партнерами;

- бути учасником цивільного, господарського, адміністративного   кримінального процесу та користуватися усіма правами та обов’язками гарантованими чинним законодавством України;

- залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів;

- брати участь у спрощених закупівлях та процедурах публічних закупівель;

- встановлювати ціни та тарифи на окремі види робіт та послуг;

- підприємство може здійснювати іншу діяльність, передбачену чинним законодавством.


3.2. Обов'язки Підприємства:


3.2.1.  При визначенні стратегії господарської діяльності, метою якої є отримання прибутку, Підприємство повинно враховувати укладені договори, замовлення та інші договірні зобов'язання.

3.2.2. Якісно та  професійно виконувати завдання та функції Підприємства згідно даного Статуту.

3.2.3. Підприємство:

- забезпечує своєчасну сплату податків, зборів до бюджету та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально – технічному забезпеченню виробництва;

- здійснює інноваційну діяльність, спрямовану на пошук та впровадження новітніх технологій, матеріалів, форм організаційної діяльності тощо;

- виконує завдання, доручення та замовлення від Засновника на умовах, передбачених чинним законодавством;

- придбаває необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до укладених договорів та замовлень, забезпечує виконання робіт та послуг;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.


4. Майно підприємства та статутний капітал


4.1.  Майно Підприємства складається з основних фондів, оборотних коштів, статутного капіталу, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю Івано – Франківської міської територіальної громади і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

4.3. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом та відповідно до обмежень, встановлених Засновником.

4.4. Власністю Підприємства є прибутки, а також майно, придбане ним в результаті фінансово-господарської діяльності.

4.5. Статутний капітал Підприємства складає 2 200 000 грн (два мільйони  двісті тисяч гривень) та формується Засновником впродовж одного року з дня державної реєстрації даної редакції статуту.

4.6. Статутний капітал Підприємства може бути збільшений за рішенням Засновника за рахунок додаткових внесків.

4.7. Джерелами формування майна Підприємства є:

- статутний капітал Підприємства;

- майно, передане йому Засновником, Уповноваженим органом;

- внески в статутний капітал Засновником;

- доходи від наданих послуг, виконаних робіт, а також від іншої господарської діяльності;

- грошові та матеріальні внески Засновника;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;        

- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- інші джерела, не заборонені законом.

4.8. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством.

4.9. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно крім випадків, передбачених законодавством чи рішенням Засновника.

4.10. Розподіл прибутку Підприємства, розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого  бюджету, встановлюється за рішенням Засновника.

5. Управління Підприємством


5.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник.

5.2. До виключної компетенції Засновника з питань управління Підприємством належить:

- внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства;

- зміна розміру статутного капіталу Підприємства;

- визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

- визначення форм контролю за діяльністю Директора;

- прийняття рішень про відкриття філій, представництв, дочірніх підприємств, вступ до асоціацій та інших господарських структур;

- прийняття рішень про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- інші питання передбачені чинним законодавством України та цим статутом, віднесені до виключної компетенції Засновника.

5.3. За рішенням Засновника окремі з його повноважень, за винятком тих, що належать до його виключної компетенції, можуть делегуватись виконавчому комітету міської ради чи Уповноваженому органу. 

5.4. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником у порядку, встановленому чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на розвиток Підприємства і є комунальною власністю територіальної громади.

5.5. Продаж, передача, надання в безоплатне користування або в позику, передача в оренду іншим підприємствам, організаціям та установам належних Підприємству транспортних засобів, обладнання, нежитлових приміщень та іншого майна дозволяється тільки після погодження з Засновником та на підставі норм чинного законодавства.

5.6. Поточне керівництво Підприємством здійснює його директор, який призначається та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту  містобудування  та  архітектури  Івано-Франківської міської ради.

5.7. Директор Підприємства:

- несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та Статуту;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, затверджує штатний розпис, видає накази та інші акти, перевіряє їх виконання;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, якість та своєчасність виконаних робіт та наданих послуг.

5.8. Заступник директора Підприємства, керівники та спеціалісти структурних підрозділів, а також працівники призначаються на посаду і звільняються з посади наказами директора Підприємства за погодженням з директором Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради.


6. Господарська, економічна та соціальна діяльність підприємства


6.1. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.

6.2. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначені зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

6.3. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з чинним законодавством України.

6.4. Чистий прибуток Підприємства, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

6.5. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці у відповідності до чинного законодавства України.

6.6. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням   належного Підприємству майна, і має право вилучити у підприємства    майно, яке не використовується або використовується не за призначенням    та розпорядитися ним у межах своїх повноважень.

6.7. Підприємство має право одержувати кредити для виконання статутних завдань виключно за згодою Засновника.

6.8. Інші особливості господарської та соціальної роботи Підприємства визначаються законодавством України.


7. Облік, звітність та контроль


7.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську та статистичну звітність і несе відповідальність за її достовірність. Відомості, які не передбачені державною статистичною звітністю, можуть бути надані на вимогу органів, яким законодавством України надано право здійснювати контроль за окремими сторонами діяльності Підприємства.

7.2. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.3.        Підприємство здійснює відрахування відповідних податків, зборів, внесків на державне соціальне страхування тощо відповідно до норм чинного законодавства.

7.4. Підприємство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше встановленого законодавством України терміну. Дії посадових осіб, які здійснюють інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. Для перевірки фінансово-господарської діяльності   Підприємства можуть залучатися аудиторські організації, у тому числі за ініціативою Засновника чи Уповноваженого органу.

7.6. Склад та обсяг відомостей, які є комерційною таємницею та порядок їх захисту визначаються законодавством України і окремими положеннями, що затверджуються Засновником та/чи директором. Відповідальність працівників за їх розголошення обумовлюється законодавством чи окремими положеннями.


8. Трудовий колектив та його самоврядування


8.1. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами працівників Підприємства.

8.2. Рішення з соціально - економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються його органом управління за участю трудового колективу, відображаються у колективному договорі.

Колективним  договором  також  регулюються  питання  охорони  праці виробничі та трудові відносини трудового колективу з органом управління Підприємства.

8.3. Право укладання колективного договору від імені Підприємства надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу представникам працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом.

8.4. Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними за умови присутності на них більшості членів трудового колективу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах.


9. Припинення діяльності підприємства


9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Засновника або за рішенням суду.

9.2. У випадку реорганізації Підприємства його права та обов’язки переходять до правонаступника.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Засновником або уповноваженим ним органом.

9.4. Засновник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

9.5. У випадку визнання Підприємства банкрутом порядок утворення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

9.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


10. Заключні положення


10.1. Цей статут набуває чинності після його затвердження та державної реєстрації у порядку, передбаченому законом.

10.2.  Будь-які зміни до цього Статуту можуть бути внесені виключно на підставі рішення Івано-Франківської міської ради.

10.3. Якщо внаслідок змін у законодавстві України окремі положення цього статуту суперечать діючому законодавству України, вони втрачають силу і до моменту внесення відповідних змін до цього статуту Засновник та Підприємство керуються нормами законодавства.

10.4. Якщо будь-яке положення цього статуту стає недійсним або неможливим для виконання, то це не впливатиме на чинність та/або можливість інших положень цього статуту.

2011-2022 © Всі права застережено.