Проєкт рішення міської ради  "Про затвердження нової редакції Положення про Управлі..."  № 119 від 08.09.2022р. 
Документ №119 від 08.09.2022р. На розгляді
        

 
Рішення

Рішень немає

 
Пов'язані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немаєПРОЄКТ РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від 08.09.2022р.  № 119
м.Івано-Франківськ
 

Про затвердження нової редакції

Положення про Управління

капітального будівництва

Івано-Франківської міської радиКеруючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


в и р і ш и л а:


1. Затвердити нову редакцію Положення про Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради» (додається).


2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В.Сусаніну.
Міський голова                                                Руслан МАРЦІНКІВ

Затверджено рішенням
Івано-Франківської  міської ради  від __________  №____


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління капітального будівництва

Івано-Франківської міської ради

(нова редакція)


І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом Івано-Франківської міської ради.

1.2. Управління утворюється Івано-Франківською міською радою, підзвітне і підконтрольне Івано-Франківській міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови.

1.3. Положення про Управління затверджується рішенням міської ради. Загальна структура Управління затверджуються міською радою; штатний розпис працівників Управління, які є посадовими особами місцевого самоврядування – виконавчим комітетом міської ради; штатний розпис працівників Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування - міським головою.

1.4. Загальна чисельність і фонд оплати праці працівників Управління, які утримуються за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської  територіальної громади, затверджуються виконавчим комітетом міської ради та першим заступником міського голови.

1.5. Прийняття на роботу та звільнення працівників Управління, які є посадовими особами місцевого самоврядування, здійснюється на підставі розпорядження міського голови у встановленому законодавством України порядку.

Прийняття на роботу та звільнення працівників Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, здійснюється на підставі наказу начальника Управління у встановленому законодавством України порядку.

1.6. Управління є юридичною особою, яка має самостійний  баланс, а також має право відкривати і закривати рахунки в органах Державної казначейської служби України, в  установах  банків,  круглу печатку зі своїм найменуванням із зображенням Державного Герба України, кутовий та інші штампи, бланки із своєю назвою та інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.7. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про благоустрій населених пунктів» та іншими законами, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, державними будівельними нормами і правилами, наказами Міністерства розвитку громад та територій, рішеннями Івано-Франківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями  міського голови,  цим Положенням.

1.8. Управління керується Політикою управління якості та здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, затверджених першим заступником міського голови, начальником Управління.

1.9. Управління здійснює функції замовника з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення, об’єктів житла, соціально-культурної, комунальної сфери, благоустрою населених пунктів тощо, що фінансуються з державного, обласного бюджетів, бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, коштів міжнародних організацій.

1.10. Управління утримується за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Івано-Франківської міської  територіальної громади, які зараховуються до складу кошторису на утримання установи і використовуються виключно на фінансування такого кошторису, розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та у відповідності до Бюджетного кодексу України, рішень міської ради. Доходи Управління формуються за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету Івано-Франківської міської  територіальної громади, коштів отриманих від власних надходжень відповідно до чинного законодавства про неприбуткові установи чи організації.

1.11. Управління може одержувати кошти та майно з інших джерел відповідно до чинного законодавства про неприбуткові установи та організації.

1.12.  Майно Управління становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Управління.

Майно Управління є власністю Івано-Франківської міської територіальної громади та передане Управлінню на праві оперативного управління. Розпорядження майном Управління здійснюється в порядку, встановленому законом.

Утримання приміщення, транспортних засобів фінансуються за рахунок загального фонду бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.

1.13. Припинення діяльності Управління (ліквідація, реорганізація) здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.14. У випадку припинення  діяльності Управління (ліквідації, злиття, поділу, приєднання) його активи передаються до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади або одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, визначених рішенням сесії Івано-Франківської міської ради.

1.15. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

1.16.  Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд.6.2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Головним завданням Управління є реалізація державної політики в галузі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення об’єктів житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, благоустрою населених пунктів тощо, здійснення технічного нагляду, підготовка та розроблення проєктної документації з метою забезпечення виконання планових завдань по будівництву та ефективному використанню бюджетних коштів, коштів міжнародних організацій, що спрямовуються на зазначену мету.


2.2. Основними завданнями Управління є:

2.2.1. Виконання планових завдань з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення об’єктів житла, соціально-культурної,  комунальної сфери, благоустрою населених пунктів тощо, здійснення технічного нагляду, підготовка та розроблення проєктної документації та ефективне використання бюджетних коштів, коштів міжнародних організацій,  що спрямовуються на зазначену мету.

2.2.2. Забезпечення ефективності прийняття проєктних рішень на основі широкого застосування прогресивних технологій, устаткування, матеріалів і конструкцій, передових методів організації праці, виробництва та управління.

2.3.  Управління відповідно до покладених на нього завдань:


2.3.1. Розробляє пропозиції до проєктів  программ соціально-економічного розвитку бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади та подає їх на розгляд виконавчого комітету міської ради.

2.3.2.  Надає пропозиції щодо розробки перспективних та поточних програм нового будівництва, реконструкції, реставрації і капітального ремонту, технічного переоснащення об’єктів житла, соціальної сфери та комунального господарства, складає титульні списки об’єктів і подає їх на затвердження в установленому порядку.

2.3.3. Відповідно до виділених коштів, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проєктно-вишукувальних робіт, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення об’єктів, відповідно до титульних списків та укладених договорів (контрактів) і додаткових угод.

2.3.4. Розміщує замовлення на виконання проєктно-вишукувальних робіт, укладає з проєктними і вишукувальними організаціями договори на розробку проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду. 

2.3.5.  Здійснює передачу проєктним і вишукувальним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних, технічних умов та інших документів, які необхідні для виконання проєктних і вишукувальних робіт та розробки проєктно-кошторисної документації.

2.3.6. Приймає і перевіряє комплектність отриманої від проєктних і пошукових організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, погоджує і затверджує її в установленому  порядку  та  передає  будівельним  організаціям.

2.3.7. Розміщує замовлення, проводить публічні закупівлі робіт, товарів, послуг, обладнання для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення об’єктів житла, соціально-культурної  сфери та комунального господарства, благоустрою населених пунктів тощо, здійснює підготовку тендерної документації та документації для проведення спрощених закупівель, укладає з будівельними організаціями договори, контракти, додаткові угоди до них, погоджує договірні ціни на виконання робіт з підрядними організаціями згідно з діючим законодавством України та нормативними актами в сфері будівництва.

2.3.8. Отримує дозвільні документи на виконання будівельно-монтажних  і  ремонтних  робіт, документи на прийняття об’єктів у експлуатацію.

2.3.9. Забезпечує  виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення об’єктів технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами і конструкціями, поставку яких відповідно до умов договорів, контрактів покладено на Управління, шляхом закупівлі необхідних матеріально-технічних ресурсів у господарюючих суб’єктів на підставі рішень Уповноваженої особи з питань закупівель у відповідності до чинного законодавства України.

2.3.10. 3дійснює розрахунки з постачальниками за устаткування, матеріали і конструкції.

2.3.11. Передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру, матеріали і конструкції,  обов’язок забезпечення якими покладено на  Управління.

2.3.12.  Забезпечує геодезичну основу для будівництва.

2.3.13. Передає будівельній організації в погоджені з нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

? виконання будівельно-монтажних, ремонтних робіт;

? відведення земельної ділянки під будівництво;

? проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв’язку,  ділянок залізниць, що експлуатуються,  або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття дорожніх покриттів;

? проведення робіт у місцях, де проходять підземні  комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій /  кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших/, розташованих на території будівельного майданчика;

? тимчасове користування при проведенні будівельно-монтажних і ремонтних робіт  електроенергією, водою, газом, парою від існуючих джерел, відповідно до проєкту  організації  будівництва;

? вирубку  і  пересадження  зелених  насаджень;

? перенесення з будівельного  майданчика  магістральних  ліній  електропередач,  мереж  водопроводу, каналізації, газо - та нафтопроводів, ліній зв’язку, залізничних  колій та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику в терміни, які передбачені в договорах, контрактах, додаткових  угодах.

2.3.14. Здійснює технічний нагляд за новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, поточним ремонтом, технічним переоснащенням об’єктів  житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, благоустрою населених пунктів тощо і контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проєктам, технічним умовам, стандартам і нормативним актам, у встановленому порядку.

2.3.15.  Погоджує з відповідними організаціями питання, що пов’язані із встановленням вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, які працюють під  тиском та забезпечує їх випробування.


2.3.16. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт та підготовку об’єктів  до експлуатації.

2.3.17. Здійснює необхідні заходи для прийняття об’єктів в експлуатацію у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.3.18. Передає на баланс експлуатуючим організаціям завершені будівництвом та введені в експлуатацію об’єкти та інженерні  комунікації.

2.3.19.  Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконанні роботи, надані послуги, поставлені товари.

2.3.20.  Приймає від підрядника за актом законсервовані об’єкти або об’єкти, будівництво яких припинено та вживає заходи для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва.

2.3.21. Веде бухгалтерський облік нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, поточного ремонту, технічного переоснащення  об’єктів по яких є замовником, складає у визначені терміни і подає в установленому порядку відповідним органам звітність відповідно до затверджених форм, несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в звітності.

2.3.22. Перевіряє подані до оплати документи  від підрядних, постачальних, проєктних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт,  поставки продукції та надання послуг.

2.3.23. Здійснює інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на міську раду завдань у галузі будівництва.

2.3.24. Здійснює підготовку проєктів розпорядчих актів міської ради, її, виконавчого комітету та міського голови, в тому числі нормативного характеру.

2.3.25. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком.

2.3.26.  Забезпечує оприлюднення публічної інформації про діяльність Управління на офіційному сайті Івано-Франківської міської територіальної громади.

2.3.27. Здійснює інші повноваження, покладені на Управління відповідно до чинного законодавства.

2.4. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

2.4.1. Забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законах України та Статуті Івано-Франківської міської територіальної громади.

2.4.2. Забезпечити виконання вимог законодавства про захист персональних даних, антикорупційного законодавства України.


2.5.  Управління при виконанні покладених завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Івано-Франківської міської ради, управліннями, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ


3.1. Управління має право:

3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Інформувати першого заступника міського голови, міського голову у разі покладання на Управління обов’язків виконання робіт, що не відносяться до функції Управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

3.1.3. За погодженням з першим заступником міського голови залучати відповідних спеціалістів для підготовки нормативних або інших документів, а також для розробки та вжиття заходів Управлінням з метою досягнення його завдань.

3.1.4.  Брати участь у засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами.

3.1.5. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

3.1.6.  Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

3.1.7.  Списувати в установленому порядку зі свого балансу витрати на проєктно-вишукувальні роботи по нездійсненому будівництву, по незавершеному будівництву об’єктів, що ліквідуються, дебіторську заборгованість, встановлені терміни якої минули, інші борги, застарілі та непридатні для подальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструменти.

3.1.8. Надавати на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та окремим громадянам:

? в організації збору вихідних даних для проєктування;

? в організації проєктування та будівництва  громадських, приватних  споруд;

? оцінці та перевірці виконаних обсягів робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення;

? у  проведені контрольних  обмірів;

? у складанні кошторисної  документації та договірних цін на виконання робіт з капітального ремонту;

? у  веденні  технічного  нагляду  за  новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом, поточним ремонтом, технічним переоснащенням об’єктів житла, соціально-культурної сфери та комунального господарства, благоустрою населених пунктів тощо;

?  у комплектації  обладнанням  та  матеріалами.

3.1.9. Бути учасником публічних закупівель.

3.1.10. Отримувати у встановленому порядку гранти та кошти міжнародної технічної допомоги.

3.2.  Управління має право укладати від свого імені цивільні та господарські договори, вчиняти інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах України всіх інстанцій.

3.3. Управління має право вступати у спілки та об’єднання із державними структурами з метою підвищення ефективності управління в галузі будівництва.

3.4. Управління має право користуватися іншими правами наданими чинним законодавством України.


4. СТРУКТУРА ТА УТРИМАННЯ УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління складається з відділів та секторів, які фінансуються за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади:

4.1.1. Виробничо-технічний відділ:

? сектор технічного нагляду;

? сектор кошторисів та підготовки проєктно-кошторисної   документації;

? сектор публічних закупівель;

? сектор господарського забезпечення.

4.1.2. Відділ обліку та звітності.

4.1.3. Відділ з питань договірної і правової роботи.

4.2. Положення про відділи та сектори Управління затверджуються начальником Управління.

4.3. Управління очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому законодавством України, безпосередньо підпорядковується першому заступнику міського голови.

4.4. Начальник Управління має заступників, у тому числі – першого заступника. На час відсутності начальника Управління, перший заступник, а за його відсутності – заступник, за посадою виконують обов’язки начальника Управління.  Заступники начальника управління одночасно можуть бути начальниками відділів у складі Управління.

4.5. Начальник управління, перший заступник начальника Управління - головний інженер,  заступник начальника Управління-начальник виробничо-технічного відділу, заступник начальника виробничо-технічного відділу, начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер, начальник відділу з питань договірної і правової роботи, заступник начальника відділу з питань договірної і правової роботи є посадовими особами місцевого самоврядування , призначаються і звільняються з посади міським головою в порядку, передбаченому законодавством України.

4.6. Доходи неприбуткових організацій, які утримуються за рахунок бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами/положеннями/), розрахованого та затвердженого у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України та у відповідності до Бюджетного кодексу України.

Доходи та майно або їх частини не підлягають розподілу серед працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), керівництва Управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків та утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

4.7.  Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до вимог, передбачених для оплати праці працівників самостійних управлінь міської ради.


5. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ


5.1. Начальник Управління:

5.1.1. Здійснює керівництво Управлінням і несе відповідальність перед міською радою, виконавчим комітетом міської ради, міським головою, першим заступником міського голови за виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функцій;

5.1.2. За погодженням з першим заступником міського голови подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків Управління, штатний розпис працівників Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

5.1.3. Подає пропозиції щодо встановлення надбавок, преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам Управління в межах затверджених видатків на оплату праці;

5.1.4. За рахунок коштів, які отримані за надання послуг іншим організаціям з ведення технічного нагляду, перевірки кошторисів та актів виконаних робіт самостійно здійснює оплату видатків: навчання з підвищення кваліфікації працівників управління; отримання сертифікатів та ліцензій на виконання робіт та надання послуг; преміювання працівників Управління у відповідності до затвердженого Положення про преміювання працівників Управління; надання матеріальної допомоги працівникам Управління;

5.1.5. Організовує роботу відділів та секторів Управління, розподіляє посадові обов’язки між працівниками;

5.1.6. Від імені Управління та в межах завдань, покладених на Управління, підписує документи, пов’язані з діяльністю Управління;

5.1.7. Без доручення діє від імені Управління та представляє його інтереси в усіх установах і організаціях, у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особам;

5.1.8. В межах своїх повноважень видає відповідні довіреності працівникам Управління;

5.1.9. В межах своїх повноважень видає накази, укладає договори/контракти додаткові угоди від імені Управління;

5.1.10. Розпоряджається майном, бюджетними та іншими коштами у встановленому законодавством порядку, в межах затвердженого кошторису Управління та бюджетних призначень;

5.1.11. Затверджує посадові інструкції працівників Управління, Положення про преміювання працівників Управління;

5.1.12. Виконує у випадках, передбачених законодавством України та нормативними документами Івано-Франківської міської ради кадрові погодження та подання;

5.1.13. Забезпечує своєчасний розгляд та вирішення скарг громадян і юридичних осіб, вживає заходів до усунення причин їх виникнення; заяв (клопотань); пропозицій (зауважень), запитів; листів;

5.1.14. Звітує про роботу Управління перед виконавчим комітетом міської ради та міською радою;

5.1.15. Організовує роботу з функціонування СУЯ в структурних підрозділах Управління;

5.1.16. Організовує інформаційне та методичне забезпечення діяльності Управління;

5.1.17. Вирішує інші питання в межах своїх повноважень.


5.2. Начальник Управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, здійснення ним своїх функцій, збереження майна і засобів, переданих Управлінню міською радою та її виконавчим комітетом, визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, начальників структурних підрозділів.


2011-2022 © Всі права застережено.